odrzavanje zivice

Vlasnici, odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte, kao i vlasnici odnosno korisnici livada, neizgrađenog građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih dvorišta i drugih sličnih površina uz javne površine, prema Odluci o komunalnom redu dužni su:

- redovno kositi travu,

- rezati živicu,

- uklanjati stabla i grane drveća koja prelaze na javnu površinu i tako ugrožavaju sigurnost pješaka i vozača i ometaju preglednost prometne signalizacije,

- uklanjati smeće i  građevinski otpad.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih subjekata dužni su u dvorištima tih objekata redovno kositi travu i sprječavati zakorovljenost, te ih održavati urednim i čistim.

Vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta, te poljoprivrednog zemljišta dužni su sprječavati zakorovljenost, redovito kositi travu i  uklanjati šikaru i otpad.  

Ako se navedene površine ne održavaju uredno, komunalni redar će narediti njihovom vlasniku, odnosno korisniku da ukloni uočene nedostatke. Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici površina u ostavljenom roku ne postupe prema nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci ukloniti putem treće osobe (Zeleno i modro d.o.o.), na trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Slijedom navedenog, obavještavaju se građani Kaštela da će komunalno redarstvo Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša u okviru svojih ovlasti vršiti nadzor nad provedbom navedene Odluke, te poduzimati odgovarajuće mjere, poručuju iz Gradske uprave.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij